hi,你好!欢迎访问本站!登录
本站由阿里云强力驱动
当前位置:首页 - 文章 - 前端开发 - 正文 佛曰:汝若成魔,吾亦成魔。

【WEB前端开发】ps修补工具在哪

2019-10-23前端开发ki4网42°c
A+ A-

ps修补工具在哪?

第一,ps修补工具在哪

ps教程中修补工具在哪里呢,笔者使用的是Photoshop CS5版本,修补工具位于第七个命令,修复工具组中包括四个命令:污点修复工具,修复画笔工具,修补工具,红眼工具。其中的第三个就是,下面是ps修补工具在哪的一个截图,看图对于新手来说,会更加直观。

第二,ps修补工具快捷键

通过上面的截图知道了ps修补工具在哪里,在工具的后面,有一个字母J,它就是PS修补工具快捷键。

按下J键,可以激活修复工具组的命令,按“Shift+J”可以在污点修复工具,修复画笔工具,修补工具,红眼工具四个工具之间切换,直到切换到修补工具为止。

以上就是ps修补工具在哪的详细内容,更多请关注ki4网其它相关文章!

  选择打赏方式
微信赞助

打赏

QQ钱包

打赏

支付宝赞助

打赏

  移步手机端
【WEB前端开发】ps修补工具在哪

1、打开你手机的二维码扫描APP
2、扫描左则的二维码
3、点击扫描获得的网址
4、可以在手机端阅读此文章
标签:
上一篇 【WEB前端开发】HTML 的 标签</a> </div> <div class="nextnav-lf lf lfbo"><span>下一篇 <i class="fa fa-angle-right"></i></span> <a href="https://www.xuanloog.com/111625.php" title="【WEB前端开发】ps修照片基本步骤">【WEB前端开发】ps修照片基本步骤</span></a> </div> </div> <div class="agd wnrg" ><a href="https://www.aliyun.com/1111/2019/group-buying-share?ptCode=915A5483C8FE28BBD8E838538A9DEB98647C88CF896EF535&userCode=ok4ov9yc&share_source=copy_link" target="_blank"><img src="https://www.sou7.cn/fujian/1200-90-1.jpg"/></a> <a href="https://cloud.tencent.com/act/cps/redirect?redirect=1048&cps_key=05312f1563e6b48626d7c65410e669fb&from=console" target="_blank"><img src="https://www.sou7.cn/fujian/1200.90-B.jpg"/></a></div> <div class="yagd wnrg" ><a href="https://www.aliyun.com/1111/2019/group-buying-share?ptCode=915A5483C8FE28BBD8E838538A9DEB98647C88CF896EF535&userCode=ok4ov9yc&share_source=copy_link" target="_blank"><img src="https://www.sou7.cn/fujian/1200-90-1.jpg"/></a> <a href="https://cloud.tencent.com/act/cps/redirect?redirect=1048&cps_key=05312f1563e6b48626d7c65410e669fb&from=console" target="_blank"><img src="https://www.sou7.cn/fujian/1200.90-B.jpg"/></a></div> <div class="pinglun"> <h3><i class="fa fa-comments-o"></i>发表评论</h3> <div class="pinglunnr"> <a name="miao"></a> <div class="pinglunpost" id="postcmt"> <p class="posttop"> <a rel="nofollow" id="cancel-reply" href="#divCommentPost" style="display:none;"><small>取消回复</small></a> </p> <form id="frmSumbit" target="_self" method="post" action="https://www.xuanloog.com/zb_system/cmd.php?act=cmt&postid=111624&key=47b9acca44f81b5c1114ab4db87548f6" > <input type="hidden" name="inpId" id="inpId" value="111624" /> <input type="hidden" name="inpRevID" id="inpRevID" value="0" /> <div id="pingposthtml"> <p> <label for="inpName">Q Q</label> <input type="text" placeholder="填入QQ号可快速填写" id="inpQQ" class="text" value="" size="28" tabindex="1"/>选填 </p> <p> <label for="inpName">名称</label> <input type="text" name="inpName" id="inpName" class="text" value="" size="28" tabindex="1" required="required" />必填 </p> <p> <label for="inpEmail">邮箱</label> <input type="text" name="inpEmail" id="inpEmail" class="text" value="" size="28" tabindex="2" required="required"/>必填 </p> <p> <label for="inpHomePage">网址</label> <input type="text" name="inpHomePage" id="inpHomePage" class="text" value="" size="28" tabindex="3" />选填 </p> </div> <p> <textarea name="txaArticle" id="txaArticle" class="text" cols="50" rows="4" tabindex="5" ></textarea> </p> <div class="outer pcping"> <div class="filter-box"></div><span>请拖动滑块解锁</span><div class="inner">>></div> </div> <input name="button" id="sumbitping" type="button" tabindex="6" value="发表评论" class="button pcping lr" style="margin-right:15px;" /> <p class="ydping"> <input name="button" id="sumbitping2" type="button" tabindex="6" value="发表评论" class="button buttons" style="width:100%;" /></p> </form> </div><br /> <label id="AjaxCommentBegin"></label> <div class="pagebar commentpagebar"> </div> <label id="AjaxCommentEnd"></label> </div> </div> </div> <div class="main-lr lr"> <aside class="celanbiao" id="xincelan"> <h3 style="display:none;"></h3><div class="aside-con clear"><div class="c-xintop"></div><div class="c-xinboby"><div class="c-xin-img"><img src="https://www.xuanloog.com/zb_users/cache/mochuimg/tximg.png"></div><h4></h4><p class="c-p"></p><div class="c-foot"> <span class="c-span-lf"><a title="QQ联系我" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=1353713598&site=qq&menu=yes" target="_blank" rel="nofollow"><i class="fa fa-qq"></i>联系</a></span><span class="c-span-lr"><a title="给我留言" href="https://www.xuanloog.com/" target="_blank"><i class="fa fa-envelope"></i>留言</a></span></div></div><div class="c-xinfoot"><ul><li><span>111691</span>文章</li><li><span>0</span>评论</li><li><span>13170</span>浏览</li></ul></div></div></aside><aside class="celanbiao" id="divCatalog"> <h3 style="display:none;"></h3><ul class="aside-con clear"><li><a href="https://www.xuanloog.com/list/24.html">CMS</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/list/25.html">小程序</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/list/27.html">php框架</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/list/28.html">开发工具</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/list/29.html">网站运维</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/list/30.html">数 据 库</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/list/31.html">WEB前端</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/list/32.html">后端开发</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/list/34.html">编程词典</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/list/33.html">建站教程</a></li></ul></aside><aside class="celanbiao" id="ad1"> <h3><i class="fa fa-bars"></i>本网站由阿里云强力驱动</h3><ul class="aside-con clear"><a href="https://www.aliyun.com/1111/2019/group-buying-share?ptCode=915A5483C8FE28BBD8E838538A9DEB98647C88CF896EF535&userCode=ok4ov9yc&share_source=copy_link" target="_blank"><img src="https://www.sou7.cn/fujian/380-260.jpg" width="1200" height="200"></a></ul></aside><aside class="celanbiao" id="newcelan"> <h3><i class="fa fa-bars"></i>最新文章</h3><ul class="aside-con clear"><li><span class="lr hui">11-17</span><a href="https://www.xuanloog.com/112252.php" title="【后端开辟】java是代表什么?" target="_blank">【后端开辟】java是代表什么?</a></li><li><span class="lr hui">11-17</span><a href="https://www.xuanloog.com/112251.php" title="【后端开辟】java和安卓的区分是什么?" target="_blank">【后端开辟】java和安卓的区分是什么?</a></li><li><span class="lr hui">11-17</span><a href="https://www.xuanloog.com/112250.php" title="【后端开辟】java中要领重载什么?" target="_blank">【后端开辟】java中要领重载什么?</a></li><li><span class="lr hui">11-17</span><a href="https://www.xuanloog.com/112249.php" title="【后端开辟】java醒目什么?" target="_blank">【后端开辟】java醒目什么?</a></li><li><span class="lr hui">11-17</span><a href="https://www.xuanloog.com/112248.php" title="【后端开辟】怎样开启phpstudy中的gd库" target="_blank">【后端开辟】怎样开启phpstudy中的gd库</a></li><li><span class="lr hui">11-17</span><a href="https://www.xuanloog.com/112247.php" title="【后端开辟】java什么是初始化?" target="_blank">【后端开辟】java什么是初始化?</a></li><li><span class="lr hui">11-17</span><a href="https://www.xuanloog.com/112246.php" title="【后端开辟】java什么是非常?" target="_blank">【后端开辟】java什么是非常?</a></li><li><span class="lr hui">11-17</span><a href="https://www.xuanloog.com/112245.php" title="【后端开辟】php常量存储的数据只能是哪些数据类型" target="_blank">【后端开辟】php常量存储的数据只能是哪些数据类型</a></li><li><span class="lr hui">11-17</span><a href="https://www.xuanloog.com/112244.php" title="【后端开辟】java什么意思?" target="_blank">【后端开辟】java什么意思?</a></li><li><span class="lr hui">11-17</span><a href="https://www.xuanloog.com/112243.php" title="【后端开辟】php怎样将字符串炸开" target="_blank">【后端开辟】php怎样将字符串炸开</a></li><li><span class="lr hui">11-17</span><a href="https://www.xuanloog.com/112242.php" title="【后端开辟】java怎样导入包?" target="_blank">【后端开辟】java怎样导入包?</a></li><li><span class="lr hui">11-17</span><a href="https://www.xuanloog.com/112241.php" title="【后端开辟】java中栈和行列的区分是什么?" target="_blank">【后端开辟】java中栈和行列的区分是什么?</a></li><li><span class="lr hui">11-17</span><a href="https://www.xuanloog.com/112240.php" title="【后端开辟】php更好照样ui" target="_blank">【后端开辟】php更好照样ui</a></li><li><span class="lr hui">11-17</span><a href="https://www.xuanloog.com/112239.php" title="【后端开辟】java的静态变量和实例变量的区分是什么?" target="_blank">【后端开辟】java的静态变量和实例变量的区分是什么?</a></li><li><span class="lr hui">11-17</span><a href="https://www.xuanloog.com/112238.php" title="【后端开辟】java的作用是什么?" target="_blank">【后端开辟】java的作用是什么?</a></li><li><span class="lr hui">11-17</span><a href="https://www.xuanloog.com/112237.php" title="【后端开辟】java要领是什么?" target="_blank">【后端开辟】java要领是什么?</a></li><li><span class="lr hui">11-17</span><a href="https://www.xuanloog.com/112236.php" title="【后端开辟】java另有远景吗?" target="_blank">【后端开辟】java另有远景吗?</a></li><li><span class="lr hui">11-17</span><a href="https://www.xuanloog.com/112235.php" title="【后端开辟】java里%是什么?" target="_blank">【后端开辟】java里%是什么?</a></li><li><span class="lr hui">11-17</span><a href="https://www.xuanloog.com/112234.php" title="【后端开辟】java怎样读写txt文件?" target="_blank">【后端开辟】java怎样读写txt文件?</a></li><li><span class="lr hui">11-17</span><a href="https://www.xuanloog.com/112233.php" title="【后端开辟】java怎样跳出for轮回?" target="_blank">【后端开辟】java怎样跳出for轮回?</a></li><li><span class="lr hui">11-17</span><a href="https://www.xuanloog.com/112232.php" title="【后端开辟】java什么是子类?" target="_blank">【后端开辟】java什么是子类?</a></li><li><span class="lr hui">11-17</span><a href="https://www.xuanloog.com/112231.php" title="【后端开辟】java是前端吗?" target="_blank">【后端开辟】java是前端吗?</a></li><li><span class="lr hui">11-17</span><a href="https://www.xuanloog.com/112230.php" title="【后端开辟】java是软件吗?" target="_blank">【后端开辟】java是软件吗?</a></li><li><span class="lr hui">11-17</span><a href="https://www.xuanloog.com/112229.php" title="【后端开辟】ubuntu多版本php切换" target="_blank">【后端开辟】ubuntu多版本php切换</a></li><li><span class="lr hui">11-17</span><a href="https://www.xuanloog.com/112228.php" title="【后端开辟】java是用什么写的?" target="_blank">【后端开辟】java是用什么写的?</a></li><li><span class="lr hui">11-17</span><a href="https://www.xuanloog.com/112227.php" title="【后端开辟】在树莓派上搭建LNMP环境" target="_blank">【后端开辟】在树莓派上搭建LNMP环境</a></li><li><span class="lr hui">11-17</span><a href="https://www.xuanloog.com/112226.php" title="【后端开辟】java与c言语的区分有哪些?" target="_blank">【后端开辟】java与c言语的区分有哪些?</a></li><li><span class="lr hui">11-17</span><a href="https://www.xuanloog.com/112225.php" title="【后端开辟】java有用吗?" target="_blank">【后端开辟】java有用吗?</a></li><li><span class="lr hui">11-17</span><a href="https://www.xuanloog.com/112224.php" title="【后端开辟】php工程师简历该怎样写" target="_blank">【后端开辟】php工程师简历该怎样写</a></li><li><span class="lr hui">11-16</span><a href="https://www.xuanloog.com/112223.php" title="【后端开辟】PHP中echo与print语句的实例教程" target="_blank">【后端开辟】PHP中echo与print语句的实例教程</a></li></ul></aside><aside class="celanbiao" id="ad2"> <h3><i class="fa fa-bars"></i>阿里云热门主机限时抢</h3><div class="aside-con clear"><a href="https://promotion.aliyun.com/ntms/act/qwbk.html?userCode=ok4ov9yc" target="_blank"><img src="https://www.sou7.cn/fujian/360-150.png"/></a></div></aside><aside class="celanbiao" id="hotcelan"> <h3><i class="fa fa-bars"></i>热门文章</h3><ul class="aside-con clear"><li><span class="lr hui">41°C</span><a href="https://www.xuanloog.com/111624.php" title="【WEB前端开发】ps修补工具在哪" target="_blank">【WEB前端开发】ps修补工具在哪</a></li><li><span class="lr hui">28°C</span><a href="https://www.xuanloog.com/13.php" title="【建站教程】wordpress301和伪静态设置方法" target="_blank">【建站教程】wordpress301和伪静态设置方法</a></li><li><span class="lr hui">22°C</span><a href="https://www.xuanloog.com/109600.php" title="【WEB前端开发】HTML的 <nav> 标签" target="_blank">【WEB前端开发】HTML的 <nav> 标签</a></li><li><span class="lr hui">21°C</span><a href="https://www.xuanloog.com/10037.php" title="神马站长平台" target="_blank">神马站长平台</a></li><li><span class="lr hui">17°C</span><a href="https://www.xuanloog.com/527.php" title="【建站教程】emlog后台漏洞,可无视验证码爆破密码" target="_blank">【建站教程】emlog后台漏洞,可无视验证码爆破密码</a></li><li><span class="lr hui">17°C</span><a href="https://www.xuanloog.com/15214.php" title="哔哩哔哩" target="_blank">哔哩哔哩</a></li><li><span class="lr hui">15°C</span><a href="https://www.xuanloog.com/111625.php" title="【WEB前端开发】ps修照片基本步骤" target="_blank">【WEB前端开发】ps修照片基本步骤</a></li><li><span class="lr hui">15°C</span><a href="https://www.xuanloog.com/107477.php" title="【WEB前端开发】如何利用ps软件绘制逐渐消失的圆环" target="_blank">【WEB前端开发】如何利用ps软件绘制逐渐消失的圆环</a></li><li><span class="lr hui">15°C</span><a href="https://www.xuanloog.com/111662.php" title="【服务器运维】锁定系统快捷键" target="_blank">【服务器运维】锁定系统快捷键</a></li><li><span class="lr hui">13°C</span><a href="https://www.xuanloog.com/526.php" title="【建站教程】EMLOG简易防CC攻击代码" target="_blank">【建站教程】EMLOG简易防CC攻击代码</a></li><li><span class="lr hui">13°C</span><a href="https://www.xuanloog.com/74.php" title="【建站教程】百度站长平台链接提交-js代码推送进化版" target="_blank">【建站教程】百度站长平台链接提交-js代码推送进化版</a></li><li><span class="lr hui">13°C</span><a href="https://www.xuanloog.com/111479.php" title="【后端开发】python装什么软件" target="_blank">【后端开发】python装什么软件</a></li><li><span class="lr hui">13°C</span><a href="https://www.xuanloog.com/111635.php" title="【WEB前端开发】ps怎么让文字环绕内圆" target="_blank">【WEB前端开发】ps怎么让文字环绕内圆</a></li><li><span class="lr hui">13°C</span><a href="https://www.xuanloog.com/111623.php" title="【WEB前端开发】HTML 的<title> 标签" target="_blank">【WEB前端开发】HTML 的<title> 标签</a></li><li><span class="lr hui">12°C</span><a href="https://www.xuanloog.com/109601.php" title="留言板" target="_blank">留言板</a></li></ul></aside> <div id="float" class="div1 clear"> <aside class="celanbiao" id="htagcelan"> <h3><i class="fa fa-bars"></i>热门标签</h3><ul class="aside-con clear"><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-1.php" title="Nginx伪静态" target="_blank">Nginx伪静态</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-2.php" title="301重定向" target="_blank">301重定向</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-3.php" title="Nginx伪静态" target="_blank">Nginx伪静态</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-4.php" title="WordPress" target="_blank">WordPress</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-5.php" title="域名" target="_blank">域名</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-6.php" title="emlog" target="_blank">emlog</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-7.php" title="代码" target="_blank">代码</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-8.php" title="说说" target="_blank">说说</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-9.php" title="SSL教程" target="_blank">SSL教程</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-10.php" title="全站" target="_blank">全站</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-11.php" title="图标" target="_blank">图标</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-12.php" title="开启" target="_blank">开启</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-13.php" title="404错误" target="_blank">404错误</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-14.php" title="单页" target="_blank">单页</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-15.php" title="百度云加速" target="_blank">百度云加速</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-16.php" title="跳转链接" target="_blank">跳转链接</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-17.php" title="JS代码" target="_blank">JS代码</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-18.php" title="分享" target="_blank">分享</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-19.php" title="网站域名" target="_blank">网站域名</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-20.php" title="调用" target="_blank">调用</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-21.php" title="大家" target="_blank">大家</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-22.php" title="教程" target="_blank">教程</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-23.php" title="某站" target="_blank">某站</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-24.php" title="源码" target="_blank">源码</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-25.php" title="动态背景" target="_blank">动态背景</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-26.php" title="服务器" target="_blank">服务器</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-27.php" title="空间" target="_blank">空间</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-28.php" title="js代码外链" target="_blank">js代码外链</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-29.php" title="制作" target="_blank">制作</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-30.php" title="本地化" target="_blank">本地化</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-31.php" title="诗梦" target="_blank">诗梦</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-32.php" title="失踪儿童信息" target="_blank">失踪儿童信息</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-33.php" title="宝贝回家寻子网" target="_blank">宝贝回家寻子网</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-34.php" title="测试" target="_blank">测试</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-35.php" title="简单的代码" target="_blank">简单的代码</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-36.php" title="数据" target="_blank">数据</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-37.php" title="网易云" target="_blank">网易云</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-38.php" title="进度条" target="_blank">进度条</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-39.php" title="音乐播放器" target="_blank">音乐播放器</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-40.php" title="源站" target="_blank">源站</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-41.php" title="留言咨询" target="_blank">留言咨询</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-42.php" title="跳转" target="_blank">跳转</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-43.php" title="防镜像" target="_blank">防镜像</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-44.php" title="ssl协议" target="_blank">ssl协议</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-45.php" title="更新" target="_blank">更新</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-46.php" title="FTP软件" target="_blank">FTP软件</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-47.php" title="主机" target="_blank">主机</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-48.php" title="伪静态规则" target="_blank">伪静态规则</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-49.php" title="百度云主机" target="_blank">百度云主机</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-50.php" title="YOURLS" target="_blank">YOURLS</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-51.php" title="公共" target="_blank">公共</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-52.php" title="数据库" target="_blank">数据库</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-53.php" title="站点选项" target="_blank">站点选项</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-54.php" title="关于我" target="_blank">关于我</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-55.php" title="文章归档" target="_blank">文章归档</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-56.php" title="本地缓存" target="_blank">本地缓存</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-57.php" title="高富帅" target="_blank">高富帅</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-58.php" title="index.html" target="_blank">index.html</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-59.php" title="字体" target="_blank">字体</a></li><li><a href="https://www.xuanloog.com/tags-60.php" title="按钮样式" target="_blank">按钮样式</a></li></ul></aside><aside class="celanbiao" id="ad3"> <h3 style="display:none;"></h3><div class="aside-con clear"><a href="https://cloud.tencent.com/act/cps/redirect?redirect=1040&cps_key=05312f1563e6b48626d7c65410e669fb&from=console" target="_blank"><img src="https://www.sou7.cn/fujian/380-140.jpg" width="380" height="135"></a></div></aside> </div> </div> </div> <footer class="footer"> <div class="foot container"> <div class="footlink clear"> <ul> <li><span>友情链接:</span></li> <li><a href="https://www.ki4.cn" target="_blank" title="Ki4网">Ki4网</a></li> </ul> </div> <div class="footcont clear"> <div class="footcont-lf lf"> <p style="color:#fff;">博客相关:</p> <ul class="clear"> <li><span>•</span><a href="https://www.xuanloog.com/list/25.php" target="_blank">小 程 序</a></li> <li><span>•</span><a href="https://www.xuanloog.com/list/30.php" target="_blank">数据库</a></li> <li><span>•</span><a href="https://www.xuanloog.com/list/28.php" target="_blank">开发工具</a></li> <li><span>•</span><a href="https://www.xuanloog.com/list/29.php" target="_blank">网站运维</a></li> <li><span>•</span><a href="https://www.xuanloog.com/list/27.php" target="_blank">PHP框架</a></li> <li><span>•</span><a href="https://www.xuanloog.com/list/31.php" target="_blank">WEB前端</a></li> <li><span>•</span><a href="https://www.xuanloog.com/list/32.php" target="_blank">后端开发 </a></li> <li><span>•</span><a href="https://www.xuanloog.com/list/33.php" target="_blank"> 建站教程</a></li> </ul> <span><script>var _hmt = _hmt || [];(function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?aefb5669748b29cc618ed55cd4dda58b"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s);})();</script><a href="https://promotion.aliyun.com/ntms/yunparter/invite.html?userCode=ok4ov9yc" target="_blank"> 本站由阿里云强力驱动 </a><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://" : "http://");document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1277935016'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "v1.cnzz.com/z_stat.php%3Fid%3D1277935016%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></span> </div> <div class="footcont-lr lr"> <p style="color:#fff;">欢迎您关注我:</p> <div class="footcont-lr-cont"> <div class="footcont-lr-cont-img lf"> <img src="https://www.xuanloog.com/zb_users/cache/mochuimg/erweio.png" alt="关注我的微信二维码" title="关注我的微信二维码" /> </div> <div class="footcont-lr-cont-a lf"> <a href="javascript:;" target="_blank">扫码关注微信</a> <a href="https://weibo.com/277311229" target="_blank">关注新浪微博</a> </div> </div> </div> </div> </div> </footer><div class="footlogin-on"> </div> <div class="y-nav"> <ul> <li> <a title="留言" href="https://www.xuanloog.com/"> <i class="fa fa-edit"></i> <br>留言 </a> </li> <li> <a title="QQ" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=1353713598&site=qq&menu=yes"> <i class="fa fa-qq"></i> <br>QQ </a> </li> <li style="position:relative;" id="ynavweixin"> <a title="微信联系" > <i class="fa fa-weixin"></i> <br>微信 </a> <div class="y-nav-weixin"> <img src="https://www.xuanloog.com/zb_users/cache/mochuimg/weixiner.jpg" style="width:130px;height:160px;" /> </div> </li> <li> <a title="发表评论" href="#miao"> <i class="fa fa-comments-o"></i> <br>评论 </a> </li> <li id="y-nav-top"> <a title="返回顶部"> <i class="fa fa-chevron-up"></i> <br>返顶 </a> </li> <li id="y-nav-close"> <a title="关闭"> <i class="fa fa-remove"></i> <br>关闭 </a> </li> </ul> </div> <div class="t-opo" id="dengdiv"></div><script src="https://www.xuanloog.com/zb_users/theme/mochu/script/mochu_feiniaomy.js?r=2019080601" type="text/javascript"></script> <script src="https://www.xuanloog.com/zb_users/theme/mochu/script/diantu.js"></script> <script> $(function(){ var lightbox=new LightBox({ speed:'fast', maxWidth:900, maxHeight:600 }); }) </script> <script src="https://www.xuanloog.com/zb_system/script/md5.js" type="text/javascript" async="async"></script> <link rel="stylesheet" href="https://cdn.staticfile.org/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" /> <script src="https://www.xuanloog.com/zb_users/plugin/FY_Prettify/prettify.js" type="text/javascript"></script> <script>(function(){var bp=document.createElement('script');var curProtocol=window.location.protocol.split(':')[0];if(curProtocol==='https'){bp.src='https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'}else{bp.src='http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'}var s=document.getElementsByTagName("script")[0];s.parentNode.insertBefore(bp,s)})()</script> <script> pinglunpost(); function pinglunpost() { $.ajax({ type: 'POST', url: bloghost + '/zb_users/theme/mochu/function.php?type=ping', data: {}, dataType: 'json', success: function (res) { console.log(res); $('#pingposthtml').html(res.pinglunpost); $('.headloginhtml').html(res.headloginhtml); $('.Ymem').html(res.Ymem); $('#dengdiv').html(res.logininput); }, error:function(){ $('#dengdiv').html('加载失败.....'); } }); } </script> <script src="https://www.xuanloog.com/zb_users/plugin/mochu_us/layui/layui.js"></script><link rel="stylesheet" href="https://www.xuanloog.com/zb_users/plugin/mochu_us/style/mochu_us.css" /><script src="https://www.xuanloog.com/zb_users/plugin/mochu_us/style/mochu_us.js" type="text/javascript"></script> <link rel="stylesheet" href="https://www.xuanloog.com/zb_users/plugin/social_share/css/share.min.css" /> <script src="https://www.xuanloog.com/zb_users/plugin/social_share/js/social-share.min.js"></script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html><!-- 读取缓存文件 :2019-11-17 09:42:17,缓存时间:600分钟 --><!--94.44 ms , 4 query , 5862kb memory , 0 error-->